Forretningsorden

Forretningsordenen er bestyrelsens egne spilleregler og kan ændres af bestyrelsen.
Denne forretningsorden gælder, indtil den første ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Gedved Medborgerhus er afholdt.

1. Konstituering:

1.1. Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand: Birgitte Feldborg

Næstformand: Niels Arne Kjærgaard

Kasserer: Else Brendstrup Hansen

Birthe Bjørslev

Martin Frydenlund

Søren Jochumsen

Bodil Beck

Suppleant: Susanne Kyndesen


2. Bestyrelsesmøder:

2.1. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder så ofte som formanden eller mindst 1/3 af bestyrelsen ønsker det.

2.2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne.
Hvis formanden er forhindret kan næstformanden indkalde.
Møderne indkaldes med udsendelse af dagsorden mindst 8 dage før afholdelsen.


3. STEMMEAFGIVELSE/beslutningsdygtighed:

3.1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede.

3.2. Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Personvalg dog med flest stemmer.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Der kan normalt kun træffes beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er tilstede.

3.3. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne.
Referatet udsendes til bestyrelsen senest to uger efter mødet.


4. Dagsorden:

4.1. På hvert ordinært bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

1. Godkendelse af sidste mødereferat.

2. Meddelelser

3. Økonomi

4. De forskellige opgaver/projekter, der rør sig i Medborgerhuset

5. Næste mødedato

6. Eventuelt.

4.2. På et af årets bestyrelsesmøder behandles udkast til budget for det kommende år.


5. FORENINGENS ledelse:

5.1. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens ledelse.

5.2. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning sker under en iagttagelse af lovgivningens til enhver tid gældende regler herfor – samt at der løbende gennemføres en tilfredsstillende kontrol. Ligeledes er det den samlede bestyrelse, der træffer bestemmelse om, hvordan formuen skal forvaltes.


6. Kapitaltab:

6.1. Hvis der er udsigt til, at foreningen vil komme i betalingsvanskeligheder eller blive insolvent, skal bestyrelsen træffe bestemmelse om, hvad der bør foretages.


7. Årsrapporten – revision:

7.1. Bestyrelsen har pligt til at sørge for, at selskabets generalforsamlings valgte revisor, modtager alle relevante oplysninger vedrørende selskabets forhold.


8. Udlevering af forretningsorden:

8.1. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den originale forretningsorden, der herefter opbevares hos selskabet sammen med vedtægter og øvrige selskabsretlige dokumenter.

8.2. Kopi af forretningsordenen udleveres til bestyrelsens medlemmer.


9. Ændring og tillæg:

9.1. Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kan ske, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

9.2. Særskilt tillæg udarbejdes herefter og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Således vedtaget. Horsens, den Som bestyrelse i Den Selvejende Institution Gedved Medborgerhus: