§ 1: Navn og hjemsted

Institutionens navn er Gedved Medborgerhus. Dens hjemsted er 8751 Gedved. Institutionen Gedved Medborgerhus er etableret på baggrund af likvidationsprovenuet fra likvidationen af Den Selvejende Institution Egekollegiet med adresse i Gedved, der afsluttede sin solvente likvidation pr. 17. oktober 2011, og er en selvejende institution oprettet efter forudgående godkendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Horsens Kommune.


§2: Institutionens formål

Formålet med Den Selvejende Institution Gedved Medborgerhus er at etablere et medborgerhus for Gedved og omegn, der kan fungere som et kraftfuldt samlingssted for borgere i Gedved og omegn til nytte og gavn for beboerne, herunder, men ikke begrænset til udlejning til foreninger og private. Overskuddet tilfalder udelukkende medborgerhuset.


§3: Kapitalforhold

Institutionen overtog ved sin stiftelse likvidationsprovenuet for likvidationen af Den Selvejende Institution Egekollegiet, Egevej 15-65, 8751 Gedved.

Medlemmerne har ingen andel i institutionens formue eller eventuel driftsoverskud, ligesom de heller ikke hæfter for institutionens gæld eller driftsunderskud.


§4: Medlemmer

Medlemmer, som kan optages, er alle myndige personer i Gedved og omegn, samt personer der efter generalforsamlingens opfattelse kan antages at have tilknytning til lokalsamfundet. Medlemsskabet er personligt og kan ikke overdrages. Alle medlemmer, der har betalt det årlige kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Foreningens bestyrelse skal føre protokol over foreningens medlemmer.

For medlemsskabet betales der et årligt kontingent, der vedtages på den årlige ordinære generalforsamling, dog vedtages det første årskontingent for perioden fra institutionens stiftelse til den første ordinære generalforsamling af den stiftende generalforsamling.


§5: Generalforsamling

Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i Gedved en gang årligt inden udgangen af årets første kvartal. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved offentliggørelse på Kultur- og Medborgerhusets hjemmeside med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden, såfremt den afviger fra følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning og godkendelse heraf
  3. Aflæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til vedtagelse herunder fastsættelse af medlemskontingent
  5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Evt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest en uge forud for generalforsamlingen. Alle beslutninger med undtagelse af de i §8 beskrevne, afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Dirigenten afgør, hvorvidt der skal skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder, at der er grund hertil, eller når mindst ¼ af de registrerede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.


§6: Bestyrelse

Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer. Der vælges endvidere 2 bestyrelsessuppleanter, der indtræder i bestyrelsen i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder indenfor sin valgperiode. Der vælges endvidere to revisorer til revision af institutionens regnskab. Bestyrelsens medlemmer, suppleanter og revisorer vælges for 2 år ad gangen, dog således at den største del af bestyrelsens medlemmer eller den mindre del afgår skiftevis. Det lige antal afgår i de lige årstal, og de ulige antal afgår i de ulige årstal.

Den første bestyrelse, de første suppleanter og de første to revisorer udpeges dog af den afgåede bestyrelse for Egekollegiet, der etablerer nærværende Selvejende Institution, og disse vælges for perioden fra stiftelsen til den første ordinære generalforsamling, der afholdes inden udgangen af det første kvartal i kalenderåret 2013. I forbindelse med valget af den første bestyrelse på den første ordinære generalforsamling i det første kvartal for 2013 trækkes der lod om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der udtræder efter et år på den førstkommende ordinære generalforsamling herefter, og hvilke, der udtræder efter 2 år. Herefter følges rytmen med de toårige valgperioder.

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, evt. næstformand, sekretær og kasserer samt evt. medlemmer til underudvalg. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller mindst 1/3 af bestyrelsen ønsker det. Dens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i tilfælde af dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres der en protokol, der underskrives af de deltagende medlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens drift i enhver henseende.


§7: Tegningsregel

Bestyrelsen tegnes i relation til daglige dispositioner af formanden eller af den, som bestyrelsen har meddelt prokura, eksempelvis kassereren. Ved dispositioner, der relaterer sig til fast ejendom, herunder køb, salg, pantsætning eller leje, eller ved dispositioner af væsentlig økonomisk betydning i øvrigt, tegnes institutionen dog af den samlede bestyrelse.


§8: Vedtægtsændringer og opløsning

Ændringer i institutionens vedtægter kan alene vedtages af institutionens generalforsamling og med et flertal på mindst 2/3 af de i afstemning deltagende stemmer. Ændringer i institutionens vedtægter kan alene ske, såfremt der forud for vedtagelsen heraf er foretaget indkaldelse til generalforsamlingen som angivet i §5, men tillige med udtrykkelig gengivelse af det konkrete forslag i indkaldelsen

Vedtagelse af opløsning af institutionen kan ske på samme måde som ændring af institutionens vedtægter efter indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og med dette som eneste tema på dagsordenen, men alene således at den selvejende institutions midler ved opløsning skal anvendes til kulturelle og/eller sociale formål i Gedved og omegn efter generalforsamlingens nærmere beslutning.


§9: Regnskabsår

Institutionens regnskabsår er kalenderåret, dog løber det første regnskabsår fra institutionens stiftelse og til den 31. december 2012

Institutionens regnskab revideres af to på institutionens ordinære generalforsamling udpegede revisorer.

 

Senest ændret på generalforsamling onsdag den 15. marts 2023.